Namaz Kılmayanın Cezası Nedir

 

NAMAZ KILMAYANIN CEZASİ Ulu AHâh (C.C.) cehennemliklerden haber vererek şöyle buyuruyor:

e— Sizi cehenneme sürükleyen sebeb nedir? Derler ki, «Biz namaz kılan­lardan değildik, yoksullara yemek vermezdik, batta dalanlar ile birlikte biz de cccrc.:<.= (190)

Ahmed İbni Hambel’in (R.A.) rivayet ettiğine göre Peygcmber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ku! ile küfür arasında namazı terketmek vardır.» Müslim’in rivayetine göre Kulla şirk arasında yahut kulla küfür ara­sında namazı kılmamak vardır. Buyurmuştur.

Ebû Dâvûd ve Neseî’nin rivayeti de şöyledir: «— Kul ite küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır.» Ayni hadisi Tirmizî şöyle rivayet ediyor: «— Küfür ile iman arasında namaz kılmamak vardır.» İbni Mcce’nin rivayeti de şöyledir: «— Kul Re küfür arasında namaz kılmamak vardır.» Bu hadis sahihtir, nitekim Tirmizî ile başkaları onu rivayet etmiştir. Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Onlar ile aramızdaki sözleşmenin temeli namazdır, namaz kılma-yan kâfir olur.»

Taberanî’nin zararsız bir isnatla rivayetine göre Peygamber’imiz (S.AS.) buyuruyor ki:

c— Kim kasden namaz kılmazsa açıkça kâfir olur.» TirmizFnin diğer bir rivayetine göre hadis şöyledir:

(190) Müdessir Sûrc-i Celilcsı; A2A5

— 328 —

«— Kul ile şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır. Namaz kıl­mayan Allah’a şirk koşmuş olur.»

Yine Tirmizfnin rivayet ettiğine göre Peygamber’imiz buyuruyor ki: c— İsiânun özü, dinin temeli üçtür, İslâm bunlara dayanır. Bunlardan her hangi birine yüz çeviren kimse, o yüzden kâfir olur; kanı helâldir.»

1 — AUâh’dan başka ilâh yoktur» diye sehadet getirmek.

2 — Farz namazlar

3 — Razaman orucu. –

Tirmizî’nin diğer senedi güzel bir rivayetinde ifade edildiğine göre: cBu temellerden birine yüz çeviren Allah’ı inkâr etmiş gibidir. Onun hic bîr içtimaî tasarrufu ve adalet dağıtımı ile ilgili görevi geçerli değildir. Kanı ve malînin dokunulmazlığı kalkmış olur» şeklindedir.

Taberanî ve diğer bazı hadis kaynakların zararsız iki isnatla rivayet ettiklerine göre Ubcde Ibni Samit (R.A.) der ki; «Dostum Muhammed (S. A.S.) banc yedi şey tavsiye etti:

1 — Kesilseniz. yakıisaniz. asılsanız bile Allah’a sakın ortak koş­mayın.

2 — Mazeretsiz olarak sakın namazı terketmeyin. Kasden ve maze­retsiz olarak namaz kılmaycnîar İslâmdininden çıkmış olur.

3 — Allah’a karşı gelmeye kalkışmayınız, çünki bu tutum Allah’ın gazabını kazanmaya yol açcr.

4 — İçki içmeyiniz, çünki o bütün kötülüklerin başıdır.

5 — Eşinizden, malınızdan ayrı düşmenizi isteseler bile ana – baba­nıza karşı gelmeyiniz.

6 — Bütün ordu kırılıp da tek başınıza bile kalsantz. cepheden kaç­mayınız.

7 — Evhalkınıza ve yakınlarınıza iyilik ediniz. Yediğinizden onlara da pay ayırınız. Onlara el kaldirmayın:z. onlara Allah korkusunu telkin ediniz.»

Tirmizî der ki. Peygamberimizin (S.A.S.)sahâbüeri namazdan başka hiç bir ibddeti terketmenin küfre yol açacağını ileri sürmezlerdi.» «Kulla küfür ve imanın arasında namaz vardır. Kul namazı terketti mi müşrik oldu demektir.»

Hadisi sahih’de Bezzar’in rivayet ettiğine göre Peygamber’imiz (S.A. S.) buyuruyor:

€— Namazı kilmcyanm İslâm’dan payı yoktur. Abdesti olmayanın da namazı kabul edilmez.»

Taberonrye göre Peygomber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

€— Emânete hiyanet edenin imanı yoktur. Temiz olmayanm namazı kabul edilmez. Harnâz kılmayanın dini yoktur. Baş:n vücûd da yeri ne ise namazın dindeki yeri de odur.»

Bezzar’a ve diğer bir koç hadis kaynağına göre İbni Abbas der ki, cgöz bebeğim sağlam o\arr\ yerinde durduğu halde gözüm görmez olun-

— 329 —

KALPLERİN KEŞFİ

İMAM GAZALİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir